English version click here.

WEBSITE / MOBILE / APP PRIVACYVERKLARING

Versie, 05 april 2021

De privacy van al onze gebruikers is heel belangrijk voor ons. Als jij, als App-gebruiker, gebruik maakt van onze (de App-uitgever) Dienstverlening, dan gebruiken wij hiervoor jouw persoonlijke gegevens. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij jouw persoonlijke gegevens beschermen en verwerken. We raden je aan deze aandachtig te lezen.

1. Wat staat er in deze privacyverklaring?

Partijen informeren je in deze Privacyverklaring over:

 • De soorten persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • De doeleinden waarvoor Persoonsgegevens worden verwerkt;
 • Waar de persoonlijke gegevens worden verwerkt;
 • De veiligheidsmaatregelen die zijn getroffen om Persoonsgegevens te beschermen;
 • Beperkingen van aansprakelijkheid met betrekking tot derden;
 • Inzien, wijzigen en verwijderen van uw Persoonsgegevens;
 • Wijzigingen in deze privacyverklaring;
 • Wat te doen bij vragen of opmerkingen?

2. De soorten persoonsgegevens die worden verwerkt

A. Persoonsgegevens door gebruik te maken van onze Dienstverlening

Om de Dienstverlening te verbeteren, gebruiken we anonieme gegevens. Deze informatie wordt niet openbaar gemaakt via de Dienstverlening.

B. Automatisch gegenereerde informatie

Net als de meeste andere websites en online services, verzamelen en verwerken we automatisch gegenereerde informatie over hoe je de app gebruikt. De verzamelde informatie omvat jouw IP-adres en / of een uniek apparaat-ID.

Als je je specifiek aanmeldt, kan de app jouw geolocatiegegevens verzamelen. In elk geval kun je het verzamelen van geolocaties blokkeren via de instellingen van jouw mobiele apparaat.

Als je je specifiek aanmeldt om toegang tot en het verzamelen van informatie van jouw sociale netwerkaccount toe te staan, dan worden jouw persoonlijke basisgegevens in jouw sociale netwerkaccount verzameld (zoals jouw naam en e-mailadres) evenals jouw gebruikers-ID van jouw sociale netwerk ( maar niet je wachtwoord) en parameters met betrekking tot de berichten die je via de app hebt gedeeld. Raadpleeg het privacybeleid van het sociale netwerk voor meer informatie over hoe je de privacyvoorkeuren van jouw account kunt instellen om de informatie te beheren die kan worden geopend en opgehaald.

Dit geldt ook voor de automatisch gegenereerde informatie over hoe je de App gebruikt. Dit soort informatie helpt ons om beter te begrijpen hoe de app wordt gebruikt en hoe we de Dienstverlening kunnen verbeteren gebaseerd op jouw gebruik als gebruiker. Als je de gebruikersautorisatiefuncties in de app inschakelt, wordt de volgende aanvullende informatie opgeslagen:

 • Naam;
 • E-mail adres;
 • Leeftijdscategorie (optioneel);
 • Geslacht (optioneell);
 • Telefoonnummer (optioneel);
 • Aanvullende profielinformatie verkregen van een externe provider zoals Facebook of LinkedIn.
 • Om de app-eigenaar informatie te geven over het gebruik van de app, verzamelen we ook de volgende (anonieme) informatie:
 • Het moment dat je de app opent;
 • De blokken die je in de app hebt geopend en de hoeveelheid tijd die je in dit blok hebt doorgebracht;
 • Acties zoals het afspelen van muziek, het openen van URL’s enz.
 • Het moment dat je de app verlaat;

Opmerking: als de gebruikersautorisatiefuncties zijn ingeschakeld, kunnen we de anonieme informatie aan jou koppelen zodra je je aanmeldt.

C. Specifieke informatie

We kunnen je vragen om deel te nemen aan bepaalde activiteiten in de App, zoals bijvoorbeeld een klantenkaart, nieuwsbrieven, advertenties, in welk geval je om bepaalde persoonlijke gegevens wordt gevraagd. Deze informatie wordt opgeslagen in de databases van onze dienst (inclusief derde partijen) en wordt met ons gedeeld.

Wanneer je gegevens uploadt, inclusief foto’s in de app, wordt deze gedeeld en kan deze worden bekeken door alle andere gebruikers van de app.

3. De doeleinden waarvoor Persoonsgegevens worden verwerkt ?

A. Doeleinden

Partijen verwerken Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om je in staat te stellen de Dienst te gebruiken;
 • om u op de hoogte te houden van relevante informatie over onze Dienstverlening;
 • om de Dienstverlening te verbeteren en / of aan te passen;
 • om je te identificeren / of de Dienstverlening aan te passen;
 • om u te identificeren en om fraude te voorkomen;
 • om ondersteuning te bieden;
 • om jouw Persoonsgegevens door te geven aan derden, als je ons hierom hebt verzocht of als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

B. Overdracht van persoonlijke gegevens aan derden

Wij verkopen, verhandelen of verhuren jouw Persoonsgegevens niet aan derden zonder jouw voorafgaande toestemming. We kunnen jouw Persoonsgegevens echter wel aan derden verstrekken, wanneer dit essentieel is voor het leveren van de Dienstverlening aan jou of voor het uitvoeren van jouw instructies, zoals voor het doen van betalingen via betalingsproviders voor Betaalde Diensten.

We kunnen in bijzondere gevallen “geaggregeerde anonieme gegevens” over het gebruik van onze Dienstverlening aan derden verstrekken, als dit passend wordt geacht. “Geaggregeerde anonieme gegevens” zijn gegevens die niet naar jou kunnen worden herleid en die daarom niet als Persoonsgegevens gelden. We kunnen bijvoorbeeld geaggregeerde anonieme gegevens gebruiken om beter te begrijpen hoe gebruikers de dienstverlening gebruiken.

In het geval dat we worden overgedragen aan een derde partij, of dat we fuseren met een derde partij, of een reorganisatie ondergaan, kunnen jouw persoonlijke gegevens ook worden bekendgemaakt en / of overgedragen aan die derde partij. Deze derde partij heeft het recht om Persoonsgegevens en andere informatie die je aan ons hebt verstrekt, te blijven gebruiken.

We kunnen jouw Persoonsgegevens vrijgeven wanneer wij te goeder trouw zijn en van mening zijn dat het nodig is om te voldoen aan een gerechtelijk bevel, lopende gerechtelijke procedure, strafrechtelijke of civielrechtelijke dagvaarding, of een ander juridisch proces of verzoek van wetshandhavingsautoriteiten in Nederland om deze uit te oefenen of onszelf te verdedigen tegen juridische claims.

4. Waar de persoonlijke gegevens worden verwerkt

De Dienstverlening wordt geleverd door gebruik te maken van hostingdiensten binnen de Europese Economische Ruimte. De verwerkte Persoonsgegevens kunnen echter worden overgedragen naar en opgeslagen op servers die worden onderhouden door in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zoals de Verenigde Staten van Amerika. Die derde partijen verklaren zich te houden aan de Safe Harbor principes en dienen aangesloten te zijn bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit betekent dat er een passend beschermingsniveau moet zijn voor de verwerking van Persoonsgegevens door bijvoorbeeld Amazon. U gaat akkoord met deze overdracht en verwerking buiten de EER. We zullen alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat jouw persoonlijke gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld.

5. Welke veiligheidsmaatregelen zijn getroffen om persoonlijke gegevens te beschermen?

De veiligheid van jouw gegevens en die van andere gebruikers is erg belangrijk voor ons. We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. We hebben de volgende maatregelen geïmplementeerd: bescherming van onze servers door o.a. firewalls, SSL-verbindingen en versleuteling van gevoelige gegevens. Dit is slechts een beperkte opsomming van onze verregaande maatregelen.

6. Beperkingen van aansprakelijkheid met betrekking tot derden

Onze Dienstverlening kan diensten en producten bevatten die door derden worden aangeboden, en / of hyperlinks naar websites of diensten van partners, adverteerders en andere derden.

Partijen hebben geen zeggenschap of invloed over de inhoud, websites of diensten van deze derden. Er kan een ander privacybeleid van toepassing zijn op het gebruik van websites en services van derden. Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op Persoonsgegevens die door partijen zijn verkregen middels door jouw gebruik van onze Dienstverlening voor hun eigen doeleinden. Partijen aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud, gebruik of werking van websites en diensten van derden.

7. Persoonlijke gegevens inzien en verwijderen

Je kunt een verzoek sturen om toegang te krijgen tot of om de persoonlijke informatie die is verzameld door jouw gebruik van de App te verwijderen, door contact met ons op te nemen via e-mail. Mogelijk word je om aanvullende informatie gevraagd om jouw identiteit te verifiëren.

8. Privacy van kinderen

Persoonlijke informatie over kinderen wordt niet bewust of opzettelijk verzameld.

9. Veiligheid

Er worden maatregelen genomen om jouw persoonlijke informatie te beveiligen, om de risico’s van schade, verlies van informatie en ongeautoriseerde toegang of gebruik van informatie te minimaliseren. Deze maatregelen kunnen echter geen absolute informatiebeveiliging bieden. Ondanks dat wij alle inspanningen doen om jouw persoonlijke gegevens te beveiligen, is dit niet gegarandeerd en kunt jr redelijkerwijs niet verwachten dat de App en de bijbehorende databases immuun zullen zijn voor enige misstanden, storingen, ongeautoriseerde onderscheppingen of toegang, of andere soorten misbruik en verkeerd gebruik.

10. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze verklaring kan op elk moment worden bijgewerkt. Partijen zullen elke bijgewerkte versie van de Privacyverklaring via de Dienstverlening publiceren. Partijen raden je aan om deze pagina van tijd tot tijd te bezoeken om op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen in deze Privacyverklaring en om op de hoogte te blijven van hoe partijen jouw Persoonsgegevens beschermen. Je erkent en gaat ermee akkoord dat het jouw verantwoordelijkheid is om deze privacyverklaring regelmatig te bekijken en jezelf vertrouwd te maken met eventuele updates.

Je gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan alle wijzigingen die in deze verklaring zijn aangebracht. Als je de App blijft gebruiken nadat de wijziging van kracht is geworden, geeft dit aan dat je akkoord gaat met de gewijzigde Verklaring. Als je het niet eens bent met de gewijzigde verklaring, moet je de app verwijderen en verder gebruik ervan vermijden.

11. Wat te doen bij vragen of opmerkingen?

Als je vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst bijgewerkt: 05th of April 2021.

Bekijk hier de volledige presentatie met alle App functies.

WEBSITE / MOBILE / APP PRIVACY STATEMENT

Version, April 05, 2021
The privacy of all of our Users is very important to us. When you, as an App-user, use the Service we (the App-publisher) process your Personal Data. This Privacy Statement describes how we safeguard and process your Personal Data. We recommend you to read it carefully.

 1. What is stated in this Privacy Statement?
  Parties inform you in this Privacy Statement about:
 • The kinds of Personal Data processed;
 • The purposes for which Personal Data is processed;
 • Where the Personal Data are processed;
 • The security measures in place to protect Personal Data;
 • Limits of responsibility concerning third parties;
 • Viewing, changing and deleting your Personal Data;
 • Changes to this Privacy Statement;
 • What to do if you have any questions or remarks.
 1. The kinds of Personal Data processed
  A. Personal Data by using our Service
  In order to improve the Service, we use anonymous Data. This information will not go public through the Service.
  B. Automatically generated information
  Like most other websites and online services, we gather and process automatically generated information about how you use the App. The information gathered includes your IP-address and/or an unique device ID.
  If you specifically opt-in, the App may collect your geo-location information. In any event, you can block geo-location collection trough the settings of your mobile device.
  If you specifically opt-in to permit access and collection of information from your social network account, then your basic personal information in your social network account will be collected (such as your name and email address) as well as your social network user id (but not your password) and parameters related to the posts you shared through the App. Please refer to the social network’s privacy policy for more details on how you can set the privacy preferences of your account to control the information that may be accessed and retrieved.
  This also occurs with regard to the automatically generated information about how you use the App This kind of information helps us to better understand how the App is used, and how we can improve the
  Service to suit the need of you as an user. If you enable the user authorization features inside the App, the following additional information will be stored:
  • Name;
  • Email address;
  • Age range (optional);
  • Gender (optional);
  • Phone number (optional);
  • Additional profile information returned by an external provider such as Facebook or LinkedIn.
  To provide the App-owner with information about the usage of the app we are also collecting the following (anonymous) information:
  • The moment you open the app;
  • The blocks you’ve opened inside the app and the amount of time you’ve spend in this block;
  • Actions such as music playback, opening urls etc.
  • The moment you leave the app;
  Note: if the user authorization features are enabled we are able to link the anonymous information to you once you login.
  C. Specific information
  We may ask you to engage in certain activities in the App, such as for example loyalty-card, newsletters, advertising, in which case you will be asked for certain personal information. This information will be stored in the databases of our service (included third parties) and will be shared with us.
  When you upload Data, including photos in the App, this will be shared and can be viewed by all other users of the App.
 2. The purposes for which Personal Data is processed ?
  A. Purposes
  Parties processes Personal Data for the following purposes:
 • to enable you to use the Service;
 • to keep you updated with relevant information about our Service;
 • to improve and/or customize the Service;
 • to identity you/or customize the Service;
 • to identify you and to prevent fraud;
 • to provide support;
 • to pass your Personal Data to third parties, if you requested us to do so or if we are legally obliged to do so.
  B. Transmission of Personal Data to third parties
  We do not sell, trade or rent your Personal Data to third parties without your prior consent. However, we can provide your Personal Data to third parties, when this is essential for providing the Service to you or for carrying out your instructions , such as for making payments by means of payment providers for Paid Services.
  We may provide “aggregated anonymous data” about the usage of the Service to third parties for such purposes as well, as it deems to be appropriate. “Aggregated anonymous data” is data that cannot be traced back to you and which therefore does not count as Personal Data. For instance, we may use aggregated anonymous data to better understand how Users use the Service.
  In the event that we are transferred to a third party, or that we merge with a third party, or undergoes a reorganization, your Personal Data may also be disclosed and/or transferred to that third party. This third party will have the right to continue to use Personal Data and other information that you provided to us.
  We may disclose your Personal Data where it believes, in good faith, that it is necessary to comply with a court order, ongoing judicial proceeding, criminal or civil subpoena, or other legal process or request by law enforcement authorities in the Netherlands or to exercise its legal rights or defend itself against legal claims.
 1. Where are the Personal Data processed
  The Service is provided by using hosting services in the European Economic Area. However, the Personal Data processed may be transferred to, and stored on, servers maintained by located in a country outside the European Economic Area (EEA), such as the United States of
  America. Those third parties state that it shall adhere to the Safe Harbor principles and it is affiliated to the Safe Harbor program of the U.S. Department of Commerce. This means that there should be an adequate level of protection for the processing of Personal Data by Amazon . You agree to this transfer and processing outside the EEA. We will take all steps reasonably necessary to ensure that your Personal Data is treated securely and in accordance with this privacy policy.
 2. What security measures are in place to protect Personal Data?
  The security of your data and that of other Users is very important to us. We have implemented technical and organizational measures to protect your Personal Data against loss or any form of unlawful processing. We implemented the following measures: protection of our servers by firewalls, SSL connections and encryption of sensitive data. This list is not exhaustive.
 3. Limits of responsibility concerning third parties
  Our Service may contain services and products offered by third parties, and/or hyperlinks to the websites or services of partners, advertisers and other third parties.
  Parties have no control or influence over the content, websites or services of these third parties. Different privacy policies may apply to the use of third party websites and services. This Privacy Statement only relates to Personal Data which have been obtained by parties through your use of the Service for its own purposes. Parties do not accept any responsibility or liability for the content, practices or operation of third party websites and services.
 4. Viewing and deleting Personal Data
  You may send a request to access or delete the personal information collected through your use of the App, by contacting us via email. You may be asked to provide additional information to verify your identity.
 5. Children’s privacy
  Personal information about children is not knowingly or intentionally collected.
 6. Security
  Measures are implemented to secure your personal information, to minimize the risks of damage, loss of information and unauthorized access or use of information. However, these measures are unable to provide absolute information security. Therefore, although efforts are made to secure your personal information, it is not guaranteed and you cannot reasonably expect that the App and its related databases will be immune from any wrongdoings, malfunctions, unauthorized interceptions or access, or other kinds of abuse and misuse.
 7. Changes to this Privacy Statement
  This Statement may be updated at any time. Parties will publish any updated version of the Privacy Statement via the Service. Parties encourage you to check this page from time to time to be aware of any changes to this Privacy Statement and to stay informed about how parties protect your Personal Data. You acknowledge and agree that it is your responsibility to review this Privacy Statement periodically and familiarize yourself with any updates.
  You agree to be bound by any of the changes made to this Statement. Your continued use of the App after the changed take effect will indicate your acceptance of the amended Statement. If you do not agree with the amended Statement, you must uninstall the App and avoid any further use of it.
 8. What to do if you have any questions or remarks
  If you have any questions or remarks about this Privacy Statement, please contact us by sending an email.
  This Privacy and Cookie Statement was last updated: 05th of April 2021.

Click here to view the full presentation with all App Functions. (only in Dutch available)