ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

van Bedrijfshelden B.V. , gevestigd en kantoorhoudende aan de Vincent van Goghlaan 34, 5246 GC te Rosmalen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder dossiernummer 69748543, en, hierna te noemen: “Bedrijfshelden”

Definities:            In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

– Bedrijfshelden                                              : De gebruiker van de algemene voorwaarden.

– Opdrachtgever                                             : Contractgebruiker van de SOS-HELP veiligheids-app van Bedrijfshelden.

– Overeenkomst                                             : De meest recente nog geldende overeenkomst tussen partijen.

– Partijen                                                            : Bedrijfshelden en Opdrachtgever gezamenlijk.

– SOS-HELP veiligheids-app of App          : De door Bedrijfshelden ontwikkelde en onder licentie aan Opdrachtgever

                                                                                verstrekte SOS-HELP veiligheids-app voor bedrijfsveiligheid en opvolging.

 

Artikel 1.              Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.                Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Bedrijfshelden en een Opdrachtgever waarop Bedrijfshelden deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.               De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met  Bedrijfshelden, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2.              Offertes

1.                Alle aanbiedingen van Bedrijfshelden zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2.               De door Bedrijfshelden gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Bedrijfshelden is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

3.                De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

4.                In opdracht van Opdrachtgever door of middels Bedrijfshelden ontwikkelde aanpassingen of toepassingen van de SOS-HELP veiligheidsapp worden separaat door Bedrijfshelden aan Opdrachtgever geoffreerd.

Artikel 3.              Uitvoering van de overeenkomst

 1.                Bedrijfshelden zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2.               Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Bedrijfshelden het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.               De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Bedrijfshelden aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Bedrijfshelden worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Bedrijfshelden zijn verstrekt, heeft Bedrijfshelden het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.               Bedrijfshelden is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, welke ontstaat doordat Bedrijfshelden is uit gegaan van, door de Opdrachtgever verstrekte, onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

5.               Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Bedrijfshelden de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 Artikel 4.              Contractduur; Licentie gebruik.

 1.               De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, zoals partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.

2.               Opdrachtgever heeft uitsluitend gedurende de looptijd van de overeenkomst het recht op gebruik van de App en de diensten van Bedrijfshelden.

3.               Opdrachtgever is bij uitsluiting zelf verantwoordelijk voor opvolging en/of vervanging van al hetgeen de wet vereist in het kader van veiligheid. Bedrijfshelden aanvaard geen enkele aansprakelijkheid van welke vorm aard of achtergrond dan ook , vanaf de datum van beëindiging van de overeenkomst met Opdrachtgever.

 Artikel 5.              Wijziging van de overeenkomst

 1.                Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat, voor een behoorlijke uitvoering, het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2.               Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Bedrijfshelden zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3.               Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Bedrijfshelden de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4.               Indien een vaste vergoeding is overeengekomen zal Bedrijfshelden daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding en/of wijziging van deze vergoeding  tot gevolg heeft.

5.               In afwijking van lid 3 zal Bedrijfshelden geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend of verweten.

Artikel 6.              Intellectuele eigendom

1.               Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt  Bedrijfshelden zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

2.                Alle door Bedrijfshelden verstrekte middelen en/of documenten, zoals bijvoorbeeld maar niet bij uitsluiting de App, software, rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen,  en dergelijke, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Bedrijfshelden worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, verkocht of in gebruik worden gegeven, of ter kennis gebracht worden aan derden.

3.                Bedrijfshelden behoudt  tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor verbetering van de App en voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 7.              Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8.              Bescherming persoonsgegevens

 1.                Bedrijfshelden zal alle haar verstrekte of door haar verkregen informatie in het kader van de  AVG regelgeving en wetgeving beschermen tegen verkrijging door of verstrekking aan onbevoegde derden.

2.                Opdrachtgever dient alle in het verlengde van het gebruik van de App aan haar verstrekte of door haar verkregen informatie, in het kader van de  AVG regelgeving en wetgeving, zelfstandig te beschermen tegen verkrijging door of verstrekking aan onbevoegde derden. Bedrijfshelden aanvaardt dienaangaande geen aansprakelijkheid.            

3                 Het volledige dataverkeer tussen de BHV-App en de server(s) wordt versleuteld verzonden

4                 Data op de resource-server zijn uitsluiten toegankelijk met een acces-token die uitsluitend via OAUTH2.0 kan worden verkregen

5.                Gebruikers van de BHV-App moeten expliciet toegang verlenen om de App, de camera de microfoon en de locatie services te kunnen gebruiken. Toestemmingen in dat kader kunnen door gebruikers altijd en op ieder moment ingetrokken worden.

6.                Gebruikers kunnen zich desgewenst ook aanmelden met een anoniem  E-mailadres en/of fictief telefoonnummer . De App wordt ingezet ten behoeve van de gezondheid  en veiligheid van mensen, en (anoniem) misbruik is strafbaar. Voor de bereikbaarheid van de gebruiker middels verstrekking van een correct en werkend telefoonnummer is bij uitsluiting de gebruiker verantwoordelijk.

7.                Indien door opdrachtgever aangewezen gebruikers zich anoniem aanmelden, dan kan Opdrachtgever zelfstandig                 en in eigen beheer een registratiebestand aanlegen met werkelijke gegevens van haar gebruikers. Deze informatie wordt alsdan niet aan Bedrijfshelden verstrekt en dient door Opdrachtgever zelf afdoende beschermd te worden             in het kader van AVG regelgeving.

Artikel 9.              Opzegging/Verlenging

1.               Beide partijen kunnen per einddatum van de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.                Beide partijen kunnen per einddatum van de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3.                Beide partijen kunnen per einddatum van de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 4.               Beide partijen kunnen per einddatum van de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 10.            Ontbinding van de overeenkomst

 1.                Partijen hebben ieder afzonderlijk het recht de overeenkomst direct  te beëindigen indien:

–                  een der partijen informatie  ter kennis komt  welke goede grond geeft te vrezen dat  de andere partij  toekomstig niet aan haar verplichtingen zal voldoen danwel deze partij in surseance van betaling of in staat van faillissement geraakt.

–                  Bedrijfshelden niet langer in staat is middelen te leveren conform de overeenkomst .

–                  Opdrachtgever na daartoe gemaand te zijn niet aan haar betalingsverplichtingen voldoet, in welk geval Bedrijfshelden bevoegd is de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan.

Artikel 11.            Gebreken; klachttermijnen

 1.                Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen, door de Opdrachtgever, binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk  binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Bedrijfshelden.

2.                Indien een klacht gegrond is, zal Bedrijfshelden de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever naar objectieve maatstaven aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3.                Gebreken aan of klachten over de werking van de door Bedrijfshelden geleverde middelen dienen in het kader van veiligheid direct  aan Bedrijfshelden gemeld te worden.

4.                Bedrijfshelden zal klachten inzake de werking van door haar geleverde middelen met de hoogste prioriteit oplossen. In geval de opgetreden problemen niet binnen redelijke termijn oplosbaar blijken dan zal Bedrijfshelden voor vervanging zorg dragen.

5.                Indien problemen of klachten niet op korte termijn oplosbaar blijken maar aantoonbaar veroorzaakt worden door omstandigheden of het handelen van Opdrachtgever en/of haar medewerkers dan zal Bedrijfshelden vervanging of herstel in rekening mogen brengen bij Opdrachtgever,

6.                Ook indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, blijft haar verplichting tot betaling bestaan.

Artikel 12.            Betaling

  1. Opdrachtgever komt betaling bij voorschot van een licentievergoeding en overige doorlopende diensten overeen. Betaling dient maandelijks te geschieden tenzij partijen schriftelijk anderszins zijn overeengekomen, op een door Bedrijfshelden aan te geven wijze.

2.               Betaling van overige leveringen van goederen dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3.               Betaling dient zonder korting, beroep op een opschortingsrecht of schuldvergelijking te geschieden.

4.               Vanaf 14 dagen na het verstrijken van de uiterste betaaldatum is de Opdrachtgever in verzuim. Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag rente verschuldigd ad 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zullen de vorderingen van Bedrijfshelden  jegens Opdrachtgever direct opeisbaar zijn.

5.               Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van, in de eerste plaats van alle verschuldigde kosten, in de tweede plaats van de rente en in de laatste plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ongeacht hetgeen Opdrachtgever vermeldt.

Artikel 13.            Incassokosten

 1.                Indien Opdrachtgever in verzuim is met betalingen aan Bedrijfshelden, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever.

2.                Indien Bedrijfshelden aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke noodzakelijk waren om betaling te realiseren, dan komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3.                Indien Opdrachtgever in verzuim is tot betaling dan is Bedrijfshelden gerechtigd om naast invordering en invorderingskosten ook een boeterente in rekening te brengen welke vastgesteld wordt op tenminste één procent per maand van het openstaande bedrag tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente doorberekend wordt.

Artikel 14.            Aansprakelijkheid

 1                 Indien Bedrijfshelden aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

 2.                Bedrijfshelden is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat   Bedrijfshelden is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

 3.                Indien Bedrijfshelden aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Bedrijfshelden beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de  order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 4.                De aansprakelijkheid van Bedrijfshelden is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

 5.                Bedrijfshelden is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

 6.                Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de    eventuele redelijke kosten gemaakt om gebreken van Bedrijfshelden in de nakoming van de overeenkomst te laten vaststellen, voor zoveel deze gebreken aan Bedrijfshelden toegerekend kunnen worden en de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten  hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 7.                Bedrijfshelden is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 8.                De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Bedrijfshelden of haar leidinggevende(n).

Artikel 15.            Overmacht

 1.                Bedrijfshelden noch de door haar ingeschakelde derde is aansprakelijk voor het niet of niet tijdig nakomen van hun verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst. ten gevolge van overmacht.

2.                Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Bedrijfshelden geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bedrijfshelden niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Bedrijfshelden worden daaronder begrepen.

3.                Bedrijfshelden heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Bedrijfshelden haar verbintenis had moeten nakomen.

4.                Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Bedrijfshelden opgeschort. Indien de periode, waarin, door overmacht, nakoming van de verplichtingen door Bedrijfshelden niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

5.                Indien Bedrijfshelden, bij het intreden van de overmacht, al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 Artikel 16.            Geschillenbeslechting

 De rechter in de woonplaats van Bedrijfshelden is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, die omtrent de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen mochten ontstaan. Niettemin heeft Bedrijfshelden het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

 Artikel 17.            Toepasselijk recht

 Op elke overeenkomst tussen Bedrijfshelden en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 Artikel 18.            Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ’s-Hertogenbosch.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht